วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561

การจัดสรรงบประมาณ


งบปี 62 งบเงินอุดหนุน ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน


งบปี 62 งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ภาคเรียนที่ 2/2561 (30%)


งบปี 62 งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ภาคเรียนที่ 2/2561 (70%)